Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie

Data publikacji: 2020-09-23

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie DPS.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie BIP są umieszczone Filmy.

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR


W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie spełnia wymagania w 86,77%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lisiewicz Piotr, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 576-32-15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie składa się z siedziby głównej przy ul .Kwiatowa 1, 22-300 Krasnystaw oraz podległych filii :

$11.      Filia Bzowiec, Bzowiec 134, 22-335 Żółkiewka

$12.      Filia w Ostrowie Krupskim, Ostrów Krupski 54, 22-302 Siennica Nadolna

$13.      Filia Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca Nadwieprzańska 10, 22-300 Krasnystaw

 

Do budynku siedziby w Krasnymstawie prowadzi 5 wejścia. Przed schodami do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony
w poręcz. Do wejść bocznych prowadzą schody.

Pomieszczenia administracyjne znajduję się na parterze.

Dla osób na wózkach dostępna jest cała powierzchnia budynku. W budynku znajdują się
1 windy.

Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie funkcjonuje parking.

W Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Do budynku filii w Bzowcu prowadzą 4 wejścia. Przed schodami bocznymi od strony północnej znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony
w poręcz. Do wejść bocznych prowadzą schody.

Pomieszczenie administracyjne znajduje się na piętrze.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter budynki, w budynku nie ma windy.

Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie filia w Bzowcu funkcjonuje parking.

W Filii w Bzowcu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Filii Bzowiec nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Do budynku filii w Ostrowie Krupskim prowadzą 4 wejścia. Przed schodami bocznymi znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Do wejść bocznych prowadzą schody.

Pomieszczenie administracyjne znajduje się na parterze.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter oraz piętro, w budynku jest 1 winda.

Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie filia w Ostrowie Krupskim funkcjonuje parking.

W Filii w Ostrowie Krupskim nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Filii Ostrowie Krupskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Do budynku filii w Stężycy Nadwieprzańskie prowadzi 7 wejścia. Przed schodami głównymi znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Do wejść bocznych prowadzą schody.

Pomieszczenie administracyjne znajduje się na piętrze.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter budynki, w budynku nie ma windy.

Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie filia w Stężycy Nadwieprzańskiej funkcjonuje parking.

W Filii w Stężycy Nadwieprzańskiej nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Filii Stężyca Nadwieprzańska nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dodatkowe informacje