Środki Unijne

    W dniu 20 sierpnia 2020 r. została zawarta Umowa DZPR.IK.432.4.4.2020 pomiędzy Województwem Lubelskim, którego realizatorem Projektu jest  ROPS w Lublinie a Powiatem Krasnostawskim  reprezentowanym przez Starostę Krasnostawskiego Pana Andrzeja Leńczuka w wyniku której Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie otrzymał grant w wysokości 984 089,60zł na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

    Głównym celem udzielenia grantu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

  • zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS,
  • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki,
  • zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS,
  • przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

    W dniu 03 marca 2021 r. została zawarta Umowa DZPR.EC.432.4.5.2021 pomiędzy Województwem Lubelskim, którego realizatorem Projektu jest  ROPS w Lublinie a Powiatem Krasnostawskim  reprezentowanym przez Starostę Krasnostawskiego Pana Andrzeja Leńczuka w wyniku której Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie otrzymał grant w wysokości 228 604,50 zł na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.


Celem tegorocznej edycji grantu jest zakup środków ochrony osobistej/indywidualnej oraz testów do badań na zakażenie wirusem COVID-19, niezbędnych do zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców oraz personelu DPS.

Dodatkowe informacje